youtube

Stypendia unijne 2009 EFS

 

projekt EFS

Projekt „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

W wyniku oszczędności powstałych przy realizacji projektów w ramach ZPORR oraz wysokiego kursu Euro, wystąpiły tzw. wolne środki do dodatkowego kontraktowania. Dla Województwa Wielkopolskiego w Priorytecie 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego kwota ta wyniosła 9.139.915,72 zł (środki Europejskiego Funduszu Społecznego). Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił przystąpić do realizacji projektu własnego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Projekt „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” realizowany będzie w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

W dniu 27.04.2009r. Powiat Międzychodzki zawarł umowę z Województwem Wielkopolskim i pozostałymi powiatami województwa w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 2, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Zgodnie z założeniami projektu, stypendysta będzie mógł otrzymać maksymalnie kwotę 2.500,00 zł. Środki na realizację projektu będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Na Powiat Międzychodzki zostało przyznanych 66 stypendiów , po 250,00zł miesięcznie na okres roku szkolnego 2008/2009. Ogólna wartość stypendiów wyniosła – 165 000,00zł ,natomiast koszty administracyjne- 4.886,00zł. Ogólna wartość projektu to 169 886,00zł.

,,Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa”.

 

 

Stypendia unijne w Powiecie Międzychodzkim

 

Starostwo Powiatowe Międzychodzie  informuje, że w wyniku oszczędności powstałych przy realizacji projektów w ramach ZPORR i wysokiego kursu Euro wystąpiły tzw. wolne środki, które mogą być przeznaczone na pomoc stypendialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Kto może otrzymać stypendium?

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. pochodzą z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych;

Dochód oblicza się za 2007 rok!!!

Kwota dochodu wynosiła w 2007 roku maksymalnie 504,00 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub osobę uczącą się i maksymalnie 583,00 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

b) posiadają stałe zameldowanie na jednym  poniżej wymienionych obszarów:
- na obszarach wiejskich, tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,
- w miastach do 5 tys. mieszkańców,
- w miastach do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących egzaminem maturalnym;

c) pobierają naukę w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

2. Uczeń, aby otrzymywać stypendium jest zobowiązany systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne. Utrata stypendium następuje w przypadku przekroczenia limitu 10 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego;

3.W przypadku, gdy liczba uczniów w szkole spełniających kryteria określone w pkt 1 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie:

a) o najniższych dochodach w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochodzie osoby uczącej się, z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie, o którym mowa w pkt 1,

b) którzy  nie powtarzają roku szkolnego, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych przez szkołę,

c) którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończyli edukację w gimnazjum i naukę tę kontynuują.

W jakiej formie przyznawane jest stypendium?

Stypendia będą wypłacane w formie finansowej przelewem na konto wskazane przez stypendystę lub w formie gotówkowej w kasie szkoły.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Formularz wniosku należy pobrać w szkole ponadgimnazjalnej, w której uczeń pobiera naukę lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami będą przyjmowane wyłącznie w miejscach wskazanych przez dyrektorów w szkołach ponadgimnazjalnych, biorących udział w projekcie stypendialnym 8 maja 2009 roku do godziny 15.00.

Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe zawarte są w „Regulaminie przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Międzychodzkiego umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości”

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

Tel. 095 748 87 46

 

regulamin

oświadczenie

zaświadczenie

umowa

umowa dla niepełnoletnich uczniów

zwiadomienie

zawiadomienie o dochodach

wniosek

 

 

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI