youtube
                                                                                                       Przebudowa drogi powiatowej 32101(nowy nr: 1736P) Sieraków-Upartowo na długości: 7157 m., wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od wiaduktu kolejowego do ośrodków wypoczynkowych o długości 1703 m
  Informacja : Wydział Promocji, Rozwoju, Turystyki i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

W 2005 roku zrealizowano : wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz Studium Wykonalności inwestycji.
W roku 2007 wykonane zostały prace budowlane przez firmę "BERGER BAU Polska" z Wrocławia.
 
Całkowita wartość projektu :4.096.295,10 PLN. Dofinansowanie z Unii Europejskiej przekazane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR, w Priorytecie III "Rozwój Lokalny wyniosło : 3.072.221,32 PLN

Projekt zakładał przebudowę drogi powiatowej nr 32101 (nowy nr: 1736 P) Sieraków - Upartowo na długości 7,157 km. oraz budowę ścieżki rowerowej w m. Sieraków od wiaduktu kolejowego do Ośrodka TKKF (strona prawa) o długości 1,703 km.

Modernizacja drogi polegała na wykonaniu odnowy nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej nawierzchni oraz wykonaniu korekt łuków poziomych wraz z usunięciem drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogową oraz na odwodnieniu drogi. 

W ramach tego projektu zostały też wykonane prace modernizacyjne: 
* modernizacja chodników wzdłuż przebudowywanej drogi na długości 1,4729 km (łącznie z deptakiem) 
* przebudowa zatoki autobusowej za wiaduktem kolejowym (po prawej stronie) 
* zjazd z drogi do ośrodka wypoczynkowego Dedal 
* modernizacja chodnika-deptaka aż do ośrodków wypoczynkowych 
* wykonanie parkingu między wjazdami do ośrodka TKKF wraz z zatoką autobusową 
* modernizacja parkingu przy restauracji Słoneczna o bogatym starym drzewostanie, w odległości ok. 50 m. od jeziora Jaroszewskiego. 
* modernizacja; przejścia dla pieszych przy restauracji Słoneczna (znaki ostrzegawcze w formie sygnalizatorów świetlnych nad jezdnią) 
* wykonanie zatok autobusowych w m. Grobla (2 szt.) w m. Przemyśl (2 szt.) i w m. Upartowo (l szt.) 
* wykonanie trzech miejsc awaryjnego postoju 
* modernizacja trzech skrzyżowań 
* wykonanie zjazdów z drogi na parking za Ośrodkiem Wypoczynku i Rekreacji, na działki, które są planowane do sprzedaży przez Gminę Sieraków, do gminnego wysypiska śmieci. 
Wykonana została dwukierunkowa ścieżka rowerowa z kostki betonowej o grubości 8 cm. na długości 1,703 km, szerokości 2 m., poprowadzona jest ona na niewielkim nasypie przy skarpie drogi. 

 

Modernizacja drogi była uwzględniona w Planie Rozwoju Lokalnego powiatu międzychodzkiego na lata 2004-2013, uchwalonym przez Radę Powiatu w dniu 30 czerwca 2004 r.i aktualizowanym w dniu 24 maja 2006 r. a Wieloletni Plan Inwestycyjny przewidywał realizację zadania w roku 2007. Modernizacja spowodowała polepszenie dostępności komunikacyjnej i integracji tej części regionu, która uwzględniona jest w wojewódzkim studium planistycznym "Dolina Warty" jako "Rejon rekreacyjny nr I Międzychodzko - Sierakowski". Tereny te są również uwzględnione w strategii rozwoju województwa do dalszego rozwijania funkcji rekreacyjno-turystycznej.Dotychczasowy brak połączenia miasta Sierakowa z ośrodkami (kąpielisko, basen) ścieżką rowerową powodował natężony ruch rowerowy jezdnią i duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 


Inwestorem jest Powiat Międzychodzki. 

Droga powiatowa nr 32101 (nowy nr: 1736 P) stanowi połączenie miasta Sierakowa z drogą krajową nr 24 przebiegającą przez Kwilcz. W przypadku kolizji lub awarii (jak również robót drogowych) pełni dla drogi krajowej rolę objazdu przez Sieraków i Międzychód. Droga łączy bezpośrednio dwie drogi wojewódzkie: nr 182 Międzychód - Wronki oraz nr 186 Kwilcz - Dobrojewo. Jest też alternatywnym dojazdem z Kwilcza do Międzychodu, z odciążeniem drogi krajowej nr 24. Podkreślić należy jej ważną funkcję połączenia atrakcyjnych turystycznie rejonów Sierakowa i okolic ze stolicą województwa, oraz udostępnienia terenów inwestycyjnych gminy dla potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Droga jest wykorzystywana do przewozów towarów do przedsiębiorstw w Sierakowie (największe z nich to Zakłady Mięsne (d."Bartek") i Huta Szkła "Sieraków" SA,), jej stan wpływa bezpośrednio na możliwości rozwoju istniejących firm jak również na tworzenie nowych i przyrost miejsc pracy. Drogą tą odbywa się również ruch turystyczny, zarówno samochodów osobowych, jak też rowerów. 

  Przy drodze mieszczą się ośrodki wypoczynkowe (TKKF, "Słoneczna", OWIR, "Glaxo", "Puszczyk", "Dedal", "Energo-Tur", pole biwakowe "Arenda"), a korzystanie z plaży nad jeż. Jaroszewskim i z krytej pływalni powoduje bardzo intensywny ruch pieszy. Ten ruch pieszy z Sierakowa do ośrodków wypoczynkowych odseparowany jest przez funkcjonowanie chodnika i zakończony przejściem przez jezdnię. Przy drodze, w miejscowości Sośnia zlokalizowany jest punkt widokowy na krajobraz Sierakowskiego Parku Krajobrazowego", tzw. "Góra Głazów", ze stosownym parkingiem i miejscem rekreacji. Droga nr 32101 wykorzystywana jest też do komunikacji autobusowej oraz jako dojazd do gminnego wysypiska śmieci. Droga przebiega przez tereny 3 wsi, korzystają z niej mieszkańcy wsi: Grobla, Przemyśl i Upartowo (łącznie ok. 570 osób), a ze względu na dojazd do drogi krajowej - również mieszkańcy Sierakowa (ok.8.500 mieszkańców).Odbywa się na niej także intensywny ruch tranzytowy i turystyczny. Na dobę przejeżdża drogą ok.2.200 pojazdów. 

Droga prowadzi z Sierakowa w kierunku Kwilcza (do drogi wojewódzkiej nr 186 i dalej do drogi krajowej nr 24), na odcinku o dług. 7,157 km. miała nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 - 6,5 m, w znacznym stopniu zniszczoną. 
 

  Rosnące obustronnie w koronie drogi rozłożyste drzewa stwarzały dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niewłaściwe było wyprofilowanie zakrętów oraz brak lub niedostatecznie bezpieczne były zatoki autobusowe oraz miejsca awaryjnego postoju. Zły stan techniczny drogi stawał się barierą i ograniczeniem rozwoju tych terenów. 
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI