youtube

Projekt P.O. Kapitał Ludzki - system doskonalenia nauczycieli

 

PO KL             herb       unia

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Międzychodzki”

 Powiat Międzychodzki w 2013 r. podjął działania mające na celu przystąpienie do realizacji projektu pt. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Międzychodzki”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zatwierdził w/w projekt  do realizacji w okresie od 04.11.2013r. do 30.08.2015r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i budżetu państwa. 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji  nauczycieli i wdrożenie zmian systemowych w kontekście faktycznych potrzeb szkół  i placówek w  Powiecie Międzychodzkim  poprzez  realizację rocznych ofert wspomagania. Wsparcie w projekcie jest bezpłatne i realizowane będzie w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015. 

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 24 placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu Międzychodzkiego, w tym  6 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych oraz 280 nauczycieli i 20 dyrektorów zatrudnionych w tych placówkach.  Szkoły i przedszkola zainteresowane wzięciem udziału w projekcie serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu, w tym kryteriami naboru, zgodnymi z obowiązującym "Regulaminem rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Międzychodzki”, który jest umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie  www.powiat-miedzychodzki.pl  w aktualnościach. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Międzychodzki”.

Nabór placówek oświatowych chętnych do udziału w „Projekcie” prowadzony jest do dnia 18 listopada 2013r. i do tego terminu przedszkola i szkoły muszą złożyć stosowne dokumenty określone w wyżej wymienionym regulaminie rekrutacji do projektu, łącznie z prawidłowo wypełnioną deklaracją uczestnictwa w projekcie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych proszę złożyć do Biura Projektu mieszczącego się w siedzibie realizatora projektu przy ul. 17 Stycznia 143 , 64-400 Międzychód, pokój nr 105, 106  (Wydział Oświaty, Kultury  i Sportu Starostwa Powiatowego w Międzychodzie).

 

Regulamin rekrutacji

Informacja z realizacji

Projektu współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W  listopadzie 2013r. Powiat Międzychodzki rozpoczął realizację projektu skierowanego dla  nauczycieli  szkół i przedszkoli z terenu  powiatu. Projekt  pn: ,, Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół  poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – Powiat Międzychodzki ‘’ będzie realizowany do końca sierpnia 2015r. Opiewa on na kwotę 596 147,03zł. Instytucją pośredniczącą  II stopnia jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Założeniem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli  poprzez  podniesienie kompetencji oraz zdobyciu nowych umiejętności przez kadrę pedagogiczną Powiatu Międzychodzkiego.

Wsparciem  objęto 300 nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu  Powiatu Międzychodzkiego. Do projektu zaproszono 24 placówki, w tym: 6 przedszkoli, 7 szkól podstawowych, 5 gimnazjów, 3 technika , 2 licea i 1 zasadnicza szkoła zawodowa.

Działania rozpoczęto od diagnozy szkół skupiając się na  potrzebach  nauczycieli oraz problemach jakie towarzyszą  im w codziennej pracy. Na tej podstawie stworzono Roczne Plany Wspomagania  dla każdej placówki z konkretnymi planami i rodzajem szkoleń , warsztatów i konsultacji. Każdej szkole przypisano Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji , który czuwał nad prawidłową realizacją RPW.

W ramach projektu utworzono cztery tzw.  sieci współpracy i samokształcenia. Rodzaje sieci, w ramach  których współpracowali nauczyciele to: Sieć współpracy dyrektorów – poza pedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły , Sieć wychowawcza - Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów ?, Sieć nauczycielska - Nauczyciele pracują zespołowo oraz  Sieć nauczycieli przedmiotów ścisłych . Spotkania odbywają się  w formie warsztatów i szkoleń,  na których nauczyciele  omawiają  konkretne zagadnienia i tematy.

Kwota projektu finansowana jest w 85% ze środków unijnych , a 15% z dotacji budżetu państwa.

Regulamin

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI