youtube

WAŻNE!

Zgodnie z zasadami demokracji i samorządności obowiązującymi w Polsce - ani administracja, ani samorząd powiatu nie są zwierzchnikami nad gminami. Gminy są samorządne. Powiat nie narzuca, ani nie poleca nic gminom.

STAROSTWO POWIATOWE 

Starostwo Powiatowe działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 •  statutu Powiatu Międzychodzkiego
 •  Regulaminu Organizacyjnego


Starostwo jest jednostką budżetową, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu.

Starosta jest kierownikiem Starostwa.
 

WYDZIAŁY STAROSTWA

Wzory druków do załatwiania wielu spraw w Starostwie są do pobrania na stronie BIP-EBOI:  http://eboi.powiatmiedzychodzki.pl
 

Godziny pracy Starostwa: 7.30-15.30 (poniedziałki 8.00-16.00)
 

Wydział Budownictwa Inwestycji i Zamówień Publicznych:
Kier. Agnieszka Leśniewska 

Godziny obsługi w Wydziale Budownictwa: od 8.00 do 13.00

tel. 95 748 8723, lub 95 748 8740
e-mail : budownictwo@powiat-miedzychodzki.pl , inwestycje@powiat-miedzychodzki.pl
tel. 95 748 87 56, e-mail: ab-sierakow@powiat-miedzychodzki.pl

Zamówienia publiczne - Arkadiusz Halasz - tel. 95 748 87 17
 

Sprawy: 

 • pozwolenia na budowę 
 • pozwolenia na rozbiórkę obiektów 
 • pozwolenia na  zmianę sposobu użytkowania obiektu, 
 • zatwierdzanie projektów 
 • zgłaszanie budowy lub rozbiórki nie wymagającej zezwolenia

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami : 
Kierownik Wydziału: Geodeta Powiatowy Wojciech Pawlak,
tel.95 748 8729, e-mail: geodezja@powiat-miedzychodzki.pl 

w składzie Wydziału:
Referat Gospodarki Nieruchomościami
zastępca kierownika Wydziału i kierownik referatu:  Daria Przybylska
tel.95 748 87 32, e-mail : nieruchomosci@powiat-miedzychodzki.pl
oraz:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
tel. 95 748 8730, lub 95 748 8731
fax 95-748 8730, e-mail: podgik@powiat-miedzychodzki.pl 

Sprawy : 

 • informacje i zaświadczenia z ewidencji gruntów, 
 • zaświadczenia o własności gruntów, też z przedwojennych ksiąg katastru, 
 • informacje do odzyskania gospodarstw, zwrotu odebranych w reformie rolnej, 
 • uwłaszczenia, sprawy działek dożywotnich za rentę i własności gruntów pod budynkami, 
 • ochrona gruntów rolnych ( decyzje o zgodzie na wyłączenie z użytkowania rolniczego), 
 • wymiar opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, za "zarząd trwały", 
 • przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, 
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenu, 
 • przekazywanie mienia ze Skarbu państwa za mienie pozostawione na Wschodzie, 
 • przekazywanie mienia osobom prawnym w związku z ich roszczeniami, 
 • udostępnianie informacji z powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych geodetom i firmom geodezyjnym;

 

Wydział Komunikacji i Dróg: 

Komunikacja - (budynek Starostwa - wejście od strony parkingu) 
P. Weber 
tel. 95 748 8751 (REJESTRACJA POJAZDÓW)
tel. 95 748 8752 (PRAWA JAZDY)
fax 95 748 8754
e-mail: komunikacja@powiat-miedzychodzki.pl 
Czynne: w poniedziałki i czwartki: 900 - 1500
             we  wtorki, środy i piątki: 800 - 1400 

Sprawy: 

 • rejestracja pojazdów, 
 • wydawanie nowych i wymiana praw jazdy, 
 • wydawanie kart pojazdu dla sprowadzonych z zagranicy, 
 • wpisy w dowodzie rejestracyjnym, w karcie pojazdu, 
 • świadectwa kwalifikacyjna dla kierowców, 
 • zezwolenia do prowadzenia szkoleń kierowców, 
 • ewidencja instruktorów nauki jazdy;

 

Drogi ul. Wigury 12

kier. M.Osowski
tel. 95 748 3690
fax 95 748 3790 
e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl
Czynny w godz. 7-15

Sprawy : 

 • dróg powiatowych , 
 • współpraca z przewoźnikami, 
 • zezwolenia na przewozy osób (nie taksówki) na terenie powiatu, 
 • zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach pow. i gminnych, 
 • upoważnienia dla stacji kontroli pojazdów, 
 • upoważnienia dla diagnostów, 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 
kierownik - Olga Grobelna
tel. 95 748 8720
fax 95 748 2430
e-mail: srodowisko@powiat-miedzychodzki.pl 

Sprawy z zakresu:  geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki rolnej i leśnej, gospodarki odpadami,np.: 

 • wydawanie kart wędkarskich, 
 • dzierżawienie obwodów łowieckich, 
 • zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie i zbieranie odpadów, 
 • plany urządzenia lasów poza Skarbem Państwa, cechowanie drewna pozyskanego z tych lasów, nadzór nad tymi lasami,
 • wydawanie zaświadczeń w spawach objęcia/nieobjęcia lasów uproszczonymi planami urządzenia lasu,
 • zezwolenia na odstrzał i odłów redukcyjny zwierzyny, 
 • zezwolenia na charty rasowe i mieszane, 
 • kontrola nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody,
 • koncesje na wydobywanie kopalin ( na mniejszą skalę, do 2 ha), 

 

Wydział Spraw Obywatelskich: 
Tomasz Tomala
tel. 95 748 8739
e-mail: kryzysowe@powiat-miedzychodzki.pl 

Sprawy: 

 • sprawy zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, 
 • pozwolenia na zbiórki publiczne na terenie powiatu, 
 • zezwolenia związane z organizowaniem imprez masowych, 
 • sprawy obronności 
 • zgłoszenia rzeczy znalezionych, 
 • zgody na sprowadzanie zwłok z zagranicy, 
 • nadzór nad przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • współdziałania z Radą Społeczna SP ZOZ; 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 
Miłosz Kiełczewski
tel. 95 748 8738
e-mail: rzecznik@powiat-miedzychodzki.pl

 • udziela porad i informacji dla konsumentów oraz w zakresie prawa pracy dla obywateli w Biurze w poniedziałki, w godz.: 8:00 - 16:00 
 • wytacza powództwo na rzecz konsumentów w trybie określonym przepisami prawa, 
 • inicjuje zmiany prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów, 
 • współdziała z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 
Przewodnicząca - Ewa Silewicz 
tel. 95 748 8724
e-mail: zoon@powiat-miedzychodzki.pl

Wszystkie sprawy związane z orzekaniem o niepełnosprawności (do celów nierentowych)


Wydział Finansowy 
Skarbnik Powiatu - Elżbieta Piechowiak
tel. 95-748 8718, 95-748 8721 lub 95-748 8725 
e-mail : skarbnik@powiat-miedzychodzki.pl

 

Wydział Organizacyjny 
Sekretarz Powiatu - Ewa Liśkiewicz
tel. 95 748 8715
fax 95 748 2430
e-mail: sekretarz@powiat-miedzychodzki.pl
 

oraz pozostałe komórki organizacyjne Starostwa :
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 
A.Napierała 
tel. 95 748 8734
e-mail: kontrola@powiat-miedzychodzki.pl

Stanowisko ds. Promocji I Rozwoju
Magdalena Dubrowska
tel. 95 748 87 26
e-mail.: promocja@powiat-miedzychodzki.pl

 • opracowywanie materiałów promocyjno - informacyjnych, 
 • przyjmowanie i rozpowszechnianie materiałów promujących potencjał gospodarczy, firmy, podmioty obsługi ruchu turystycznego, 
 • współpraca ze środowiskiem agroturystycznym, popularyzacja turystyki, 
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie promocji powiatu, 
 • wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (przez przekazywanie informacji o przepisach, szkoleniach, ofertach kooperacyjnych), 
 • współpraca zagraniczna,
 • punkt informacyjny Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa (nt. poręczeń kredytowych)
 • prowadzenie zamówień publicznych, inwestycji powiatowych 
 • sprawy kultury, ruchu artystycznego, bibliotek, 
 • sprawy sportu, sportu szkolnego, klubów sportowych, 
 • stowarzyszenia kultury fizycznej , 
 • oznakowanie zabytków, powiadomienia o znaleziskach archeologicznych, 

 

Stanowisko Pełnomocnika ds. informacji niejawnych

 

Biuro Rady Powiatu
Iwona Juszczyk
tel. 95 748 8742
e-mail: rada@powiat-miedzychodzki.pl

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI