youtube

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy  Poddziałanie nr 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)"


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim.

Projekt skierowany jest dla osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.

Okres realizacji projektu : 01.01.2019 r. - 31.12.2022 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 3.582.297,52 zł


Skorzystać z projektu mogą kobiety i mężczyźni oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Osobom biorącym udział w projekcie zostanie udzielona kompleksowa i indywidualna aktywizacja zawodowo-edukacyjna. Osoby te mogą skorzystać z wsparcia w postaci : stażu, szkolenia, jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz bonu na zasiedlenie.

Ponadto Urząd nadmienia, że w 2020 roku grupę docelową mogły stanowć również przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz osoby zatrudnione u przedsiębiorców/organizacji objętych wsparciem (wsparcie w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
(45 osób).
 
O możliwości skorzystania z udziału w projekcie można pytać swojego doradcę klienta lub osoby zajmujące się dana forma wsparcia.


TRWA NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIEWnioski o zorganizowanie stażu można składać za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej - pod warunkiem posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub osobiście w Urzędzie.  Dodatkowe informacje o tej formie wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu 95 748 80 29. AKTUALNIE TRWA NABÓR!
https://miedzychod.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/2BQmj22hVFsu/content/17007908-nabor-wnioskow-o-organizacje-stazy-w-ramach-programu-program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj-po-wer-

Wnioski o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie można składać po ogłoszeniu naboru.
Dodatkowe informacje o tej formie wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu 95 748 80 25.

Wnioski o zorganizowanie szkolenia można składać po ogłoszeniu naboru, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej - pod warunkiem posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub osobiście w Urzędzie. Dodatkowe informacje o tej formie wsparcia można uzyskać pod numerem 95 748 80 29.

Szkolenia realizowane w ramach projektu muszą kończyć się uzyskaniem kwalifikacji
w zawodach 
oczekiwanych przez pracodawców czyli muszą dotyczyć zawodów określonych jako deficytowe w powiecie/województwie na podstawie aktualnego dokumentu „Barometr zawodów" lub wynikać z analizy ofert pracodawców. AKTUALNIE TRWA NABÓR!
https://miedzychod.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/2BQmj22hVFsu/content/17043158-ogloszenie-naboru-o-zorganizowanie-szkolenia-indywidualnego-dla-osoby-bezrobotnej-do-29-roku-zycia


Wnioski o bon na zasiedlenie można składać po ogłoszeniu naboru, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej - pod warunkiem posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub osobiście w Urzędzie.  Dodatkowe informacje o tej formie wsparcia można uzyskać pod numerem 95 748 80 32. AKTUALNIE TRWA NABÓR!
https://miedzychod.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/2BQmj22hVFsu/content/17008337-nabor-wnioskow-o-przyznanie-bonu-na-zasiedlenie-dla-osoby-bezrobotnej-do-30-roku-zycia

 


Planowane efekty projektu to:

 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem
  w programie – 414 (250 kobiet, 163 mężczyzn)
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 108 (65 kobiet, 43 mężczyzn)
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 11 (7 kobiet, 4 mężczyzn)
 • Liczba osób znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby
  z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach objęta wsparciem w projekcie – 119 (72 kobiety, 47 mężczyzn)
 • Liczba osób objęta szkoleniami, których efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonym odpowiednim dokumentem (up. certyfikatem) – 132 (80 kobiet, 52 mężczyzn).
 • Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) – 39%,
 • Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 54%
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI