youtube

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie

Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego pn:

„Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg"

Wartość dofinansowania: 2 302 358,72 zł

Całkowita wartość zadania: 4 519 391,03

 

Zadanie polega na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie. W ramach robót budowlanych planuje się całkowitą wymianę warstw konstrukcyjnych drogi na długości 664 m. Docelowa szerokość jezdni będzie stała i wyniesie 6,50 m, więcej niż zalecana dla klasy drogi L (lokalnej) ze względu na znaczący ruch pojazdów komunikacji publicznej.  W ramach przebudowy chodników planowana jest całkowita rozbiórka nawierzchni i warstw konstrukcyjnych oraz wykonanie nowych ciągów pieszych  o szerokości 2,0 zlokalizowanych przy jezdni. Niektóre odcinki chodników zastąpione zostaną ciągami pieszo – rowerowymi o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 2,5 – 3,5 m, prowadzącymi ruch rowerowy na ścieżkę zlokalizowaną poza pasem drogi powiatowej. Wymianie podlegać będą również wszystkie krawężniki i oporniki betonowe. Dokumentacja projektowa zakłada ponadto przebudowę wszystkich zjazdów indywidualnych i publicznych. Na wniosek Gminy Międzychód istniejący zjazd publiczny na parking betonowy zostanie zastąpiony skrzyżowaniem w km 0+450 (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego). W tym przypadku zakłada się jedynie wykonanie fragmentu wlotu (do szerokości chodnika) tak, aby umożliwić właściwe włączenie planowanej drogi gminnej (dojazdu do planowanego do przebudowy parkingu publicznego) w pas drogi powiatowej nr 1720P, bez konieczności rozbierania dopiero co wykonanej infrastruktury.  Z uwagi na problemy z zalewaniem ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie, planowane jest całkowite rozebranie istniejących i częściowo niedrożnych systemów odwodnienia drogi i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, obejmującej cały przebudowywany odcinek. Planowane jest wykonanie 46 szt. wpustów krawężnikowych kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych częściowo poza jezdnią i odprowadzających wody opadowe do 2 kolektorów. W ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, planowane jest wykonanie 4 bezpiecznych przejść dla pieszych oznakowanych znakami z aktywnymi (zbliżeniowymi) lampami LED. Dodatkowo na przejściu przy tarasie widokowym planowane jest wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych oraz pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością po jezdni. Przed każdym przejściem dla pieszych wykonane zostaną płyty wskaźnikowe (ostrzegawcze) koloru żółtego. Wykonane zostanie nieistniejące w chwili obecnej oznakowanie poziome drogi w postaci linii segregacyjnych, w technologii oznakowania grubowarstwowego, gwarantujące dobrą czytelność i trwałość.

 

W dniu 9 grudnia 2021 r. Powiat Międzychodzki zawarł umowę nr 7.125/21 z Wojewodą Wielkopolskim, w sprawie dofinansowania przedmiotowej inwestycji ze środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI