youtube

    

HERB POWIATU

MIĘDZYCHODZKIEGO

Weszła w życie uchwała nr XXVII/200/2013 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustanowienia herbu powiatu międzychodzkiego oraz ustalenia zasad jego używania

(publikacja: Dziennik  Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 3536 - ogłoszono: 2013-05-14)

Herbem powiatu międzychodzkiego jest tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego, gdzie w górnej połowie czerwonego pola znajduje się uszczerbiony orzeł andegaweński ze złotym dziobem i przepaską, a w dolnym srebrnym polu /białym/czerwony mur ceglany z trzema blankowanymi wieżami z prostokątnymi oknami, pomiędzy wieżami są cztery złote gwiazdy.

Projekt herbu został przygotowany przez regionalistów naszego powiatu. Autorami projektu są Zbigniew Jakubowski artysta plastyk, Artur Paczesny historyk - regionalista i Robert Jędrzejczak archeolog.

Objaśnienie symboliki herbu:

Na tarczy późnogotyckiej typu hiszpańskiego podzielonej na dwa pola gdzie: 
w górnej połowie czerwonego pola znajduje się uszczerbiony orzeł andegaweński ze złotym dziobem i przepaską, wzorowany na pieczęci majestatycznej królowej Jadwigi Andegaweńskiej z 1386 r. 

Zastosowanie tego typu orła związane jest z pierwszymi zmiankami potwierdzającymi istnienie najważniejszych miast w powiecie: Międzychodu (1387 r.) i Sierakowa (1391 r.). 

W dolnym srebrnym polu (białym) umieszczono element herbu miasta powiatowego Międzychodu w postaci fragmentu czerwonego muru ceglanego z trzema blankowanymi wieżami z prostokątnymi oknami. 

Pomiędzy wieżami umieszczono cztery złote gwiazdy symbolizujące cztery gminy wchodzące w skład powiatu międzychodzkiego.

Zasady używania herbu powiatu międzychodzkiego

 1. Herb powiatu międzychodzkiego jest jego własnością.
 2. Herb powiatu jest znakiem prawnie chronionym i  podlega ochronie prawnej.
 3. Herb  powiatu może być używany i wykorzystywany w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę, przewidzianą dla insygniów władzy, nie godzący w dobre obyczaje i interes powiatu.
 4. Prawo używania herbu powiatu międzychodzkiego przysługuje organom powiatowym, Starostwu Powiatowemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym.
 5. Herb powiatu międzychodzkiego umieszcza się na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz salach posiedzeń należących do organów powiatu międzychodzkiego, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych miejscach, w których umieszczenie herbu nie narusza jego powagi i znaczenia.
 6. Nieodpłatne używanie herbu powiatu w celach niekomercyjnych  dla podkreślenia związku z powiatem oraz jego promocji  przysługuje instytucjom, organizacjom , osobom fizycznym  i prawnym  oraz jednostkom nie posiadających osobowości prawnej,  po uzyskaniu   zgody Zarządu Powiatu .
 7. Używanie herbu powiatu przez podmioty gospodarcze w  celach komercyjnych oraz umieszczenie go  na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego lub w innych przypadkach  wymaga zgody Zarządu Powiatu.
 8. Wnioski w sprawie uzyskania zgody, o których mowa w pkt. 6 i pkt. 7 należy składać do  Zarządu Powiatu. Wnioski  winny określać w szczególności proponowany sposób używania herbu powiatu, miejsce oraz okres używania. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 9. Zarząd Powiatu  może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli uprawniony naraża honor lub interes powiatu  na szkodę albo nie zachowuje warunków, na których zgoda została udzielona lub używa wizerunku herbu niezgodnie z przeznaczeniem.
 10. Herb powiatu międzychodzkiego  nie może być wykorzystywany w kampanii w wyborach powszechnych każdego szczebla, prowadzonej przez komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz przez kandydatów niezależnych.

Wzór wniosku o zezwolenie na posłużenie się herbem (plik PDF, Adobe Reader)

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI