youtube

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy pod tytułem  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (V)"
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2022 r.
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 195 895,13 zł
 
Projekt jest skierowany dla osób powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w PUP należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- migranci oraz reemigranci,
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
- mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia
Ponadto w 2020 r. wsparciem objęte zostaną osoby zagrożone skutkami epidemii COVID-19:
- pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników

 
W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma wsparcie co najmniej 3 elementami indywidualnej i kompleksowej pomocy, określonymi w Indywidualnym Planie Działania:
1. identyfikacja potrzeb osób oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy.
2. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych .
3. oraz w zależności od potrzeb osoba otrzyma jedną z  form: szkolenie, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje), staż.
 


 

Wnioski o zorganizowanie stażu można składać za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej - pod warunkiem posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub osobiście w Urzędzie.  Dodatkowe informacje o tej formie wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu 95 748 80 29. AKTUALNIE TRWA NABÓR!
https://miedzychod.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/2BQmj22hVFsu/content/17007577-ogloszenie-naboru-wnioskow-o-organizacje-stazy-dla-osob-powyzej-29-roku-zycia-w-ramach-wielkopolskiego-regionalnego-programu-oparacyjnego-wrp

Wnioski o zorganizowanie szkolenia można składać po ogłoszeniu naboru, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej - pod warunkiem posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub osobiście w Urzędzie. Dodatkowe informacje o tej formie wsparcia można uzyskać pod numerem 95 748 80 29. AKTUALNIE TRWA NABÓR!
https://miedzychod.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/2BQmj22hVFsu/content/17043182-ogloszenie-naboru-o-zorganizowanie-szkolenia-indywidualnego-dla-osoby-bezrobotnej-powyzej-29-roku-zycia

Wnioski o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie można składać po ogłoszeniu naboru.
Dodatkowe informacje o tej formie wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu 95 748 80 25.

Planowane efekty projektu to między innymi:

 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem
  w programie – 266 (w tym: 161 kobiet, 105 mężczyzn),
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 95
  (w tym: 57 kobiet, 38 mężczyzn),
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 13
  (w tym: 8 kobiet, 5 mężczyzn),
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej – 45 (w tym: 29 kobiet, 16 mężczyzn),
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach – 115 (w tym: 71 kobiet, 44 mężczyzn),
 • Dla osób w najtrudniejszej sytuacji ( osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
  z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami
  do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci)- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmnie - 45% ,
 • Dla pozostałych osób nienależących do ww. grup- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej - 60%.
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI