youtube

Rada Powiatu Międzychodzkiego

 

Skład Rady Powiatu Miedzychodzkiego w VI Kadencji (lata: 2018-2023)

 1. Ryszard Skiba - Przewodniczący Rady
 2. Rafał Prętkowski - Wiceprzewodniczący
 3. Roman Musiał - Wiceprzewodniczący
 4. Jarosław Łożyński
 5. Hubert Dorna
 6. Ewa Kolan
 7. Klaudia Kolanowska - Sroka
 8. Daniel Kozubowski
 9. Julian Mazurek
 10. Wiesław Rybarczyk
 11. Henryk Piechowiak
 12. Ryszard Rogala
 13. Doroba Edward ( wygaśnięcie mandatu z dniem 20.06.2022 r. )
 14. Rafał Litke
 15. Andrzej Szulc
 16. Dyl Wojciech (objęcie mandatu z dniem 21.07.2022 r. )

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 5 lat, w jej skład wchodzi 15 radnych wybranych przez mieszkańców w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych przeprowadzonych zgodnie z obowiązująca ordynacją.

Do wyłącznych uprawnień Rady należy :

 • stanowienie prawa miejscowego, w tym statutu Powiatu,
 • wybór i odwołanie : Zarządu Powiatu i Skarbnika Powiatu,
 • uchwalanie budżetu Powiatu, kontrola jego wykonania,
 • uchwalanie podatków i opłat lokalnych w granicach umocowania ustawowego,
 • kierowanie sprawami majątkowymi powiatu (nieruchomości, obligacje, kredyty, pożyczki),
 • tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych
 • przystępowanie do związków i stowarzyszeń

Rada Powiatu pełni więc funkcję uchwałodawczą i kontrolną w Powiecie.

Rada obraduje i podejmuje uchwały na sesjach.

 

Kontakt / dyżury :

Przewodniczący Rady Powiatu - Ryszard Skiba

przyjmuje mieszkańców  w biurze w budynku Starostwa Powiatowego w Międzychodzie (II piętro, pok. 222)
w terminach uprzednio uzgodnionych z Biurem Rady
tel. 95-7488742 , e-mail: rada@powiat-miedzychodzki.pl

Radni Powiatu Międzychodzkiego: Klaudia Kolanowska – Sroka, Daniel Kozubowski i Wiesław Rybarczyk 

przyjmują mieszkańców  w biurze w budynku Starostwa Powiatowego w Międzychodzie 
(II piętro, pok. 222) w terminach uprzednio uzgodnionych z Biurem Rady

Szczegółowe informacje o bieżącej działalności (ogłoszenia o sesjach, protokoły sesji, uchwały Rady, oświadczenia majątkowe) zamieszczane są na stronach BIP - Biuletynu Informacji Publicznej :
http://bip.powiatmiedzychodzki.pl

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI