youtube

Nabór wniosków o przyznanie nagród dla osób wyróżniających się w dziedzinie kultury i sportu w roku 2023

PR.425.1.2024

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego
ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród
dla osób wyróżniających się w dziedzinie kultury i sportu za rok 2023

 

Na podstawie uchwały  nr XVIII/113/2020 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia
27 lutego 2020 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych osobom wyróżniającym się w dziedzinie sportu i kultury (Dz.U.W.W. z 2020 r. poz. 2217 ze zm.) Zarząd Powiatu Międzychodzkiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród dla osób wyróżniających się w dziedzinie kultury i sportu za rok 2023.

 1. Wnioski należy składać do dnia 01 marca 2024 roku
 1. za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód

 1. osobiście w sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Międzychodzie
 1. Zasady i tryb naboru wniosków oraz wymogi formalne określa Regulamin przyznawania nagród Starosty Międzychodzkiego dla osób wyróżniających się
  w dziedzinie sportu i kultury.
 2. Formularz wniosku oraz Regulamin stanowią  załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 3. Regulamin oraz formularze wniosków dostępne są również:

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Międzychodzkiego w zakładce Ogłoszenia i komunikaty- inne: https://bip.powiatmiedzychodzki.pl/dokumenty/menu/83

- na stronie internetowej www.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce Aktualności

https://powiatmiedzychodzki.pl/

 1. Szczegółowe informacje udziela p. Magdalena Dubrowska  tel. 95 748 87 26,

mail: promocja@powiat-miedzychodzki.pl

 

Starosta Międzychodzki
/-/ Rafał Litke

 

Międzychód, 31 stycznia 2024 r.

 

Zał. do uchwały Nr XVIII/113/2020
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 27 lutego 2020 r.

Regulamin przyznawania nagród Starosty Międzychodzkiego
dla osób wyróżniających się w dziedzinie sportu i  kultury.

§ 1. Regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania nagród finansowych osobom i zespołom
z Powiatu Międzychodzkiego, którzy swoimi wybitnymi osiągnięciami na płaszczyźnie sportu i kultury promują Powiat Międzychodzki.

 

§ 2. Wnioski o przyznanie nagród mają prawo składać:

1. zarządy klubów, związków i stowarzyszeń sportowych, kulturalnych oraz społecznych,

2. dyrektorzy szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki

3.  osoby fizyczne.                  

 

§ 3. Osoba lub zespół ubiegający się o przyznanie nagrody musi być mieszkańcem lub mieć swoją siedzibę na terenie Powiatu Międzychodzkiego.

 

§ 4. O nagrodę ubiegać się mogą osoby lub zespoły, które w ciągu poprzedniego roku  wykażą się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu i kultury o randze krajowej i międzynarodowej.

 

§ 5. 1. Nagrody przyznawane są raz w roku

       2. Wysokość nagród wynosi:

a) I nagroda   – 2500 zł  – zajęcie miejsca 1-6 na szczeblu międzynarodowym

b) II nagroda  – 2000 zł  – zajęcie miejsca 1-3  na szczeblu krajowym

c) III nagroda – 1500 zł  – zajęcie miejsca 1 na szczeblu wojewódzkim

 

 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagród składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w terminie 30 dni od ogłoszenia naboru wniosków.

 1. Wzór wniosków stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 7. skreślony

 

§ 8. 1.Wnioski rozpatrywać będzie Komisja w składzie:

a) przedstawiciel Zarządu Powiatu – Przewodniczący komisji

b) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

c) pracownik Starostwa Powiatowego, którego zakres obowiązków obejmuję kulturę i kulturę fizyczną.

      2. Na posiedzenie komisji mogą być zapraszane inne osoby w charakterze konsultantów, wyłącznie
z głosem doradczym.

 

§ 9. Komisja sprawdza wnioski pod względem formalnym, opiniuje i przedkłada propozycje nagród Zarządowi Powiatu celem zatwierdzenia

 

§ 10. O przyznanej nagrodzie Zarząd Powiatu powiadamia nagrodzonego

WNIOSEK

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI