Rada Powiatu Międzychodzkiego

 

Skład Rady Powiatu Miedzychodzkiego w V Kadencji (lata: 2014-2018)

 1. Rafał Litke - Przewodniczący Rady
 2. Stanisław Krysztofek - Wiceprzewodniczący
 3. Władysław Wieczorek - Wiceprzewodniczący
 4. Mieczysław Buda
 5. Hubert Dorna
 6. Ewa Kolan
 7. Klaudia Kolanowska - Sroka
 8. Daniel Kozubowski
 9. Julian Mazurek
 10. Ewa Piechowiak
 11. Henryk Piechowiak
 12. Ryszard Rogala
 13. Jędrzej Schubert
 14. Zbigniew Spychała
 15. Andrzej Szulc

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 4 lata, w jej skład wchodzi 15 radnych wybranych przez mieszkańców w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych przeprowadzonych zgodnie z obowiązująca ordynacją.

Do wyłącznych uprawnień Rady należy :

 • stanowienie prawa miejscowego, w tym statutu Powiatu,
 • wybór i odwołanie : Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu,
 • uchwalanie budżetu Powiatu, kontrola jego wykonania,
 • uchwalanie podatków i opłat lokalnych w granicach umocowania ustawowego,
 • kierowanie sprawami majątkowymi powiatu (nieruchomości, obligacje, kredyty, pożyczki),
 • tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych
 • przystępowanie do związków i stowarzyszeń

Rada Powiatu pełni więc funkcję uchwałodawczą i kontrolną w Powiecie.

Rada obraduje i podejmuje uchwały na sesjach.

 

Kontakt / dyżury :

Przewodniczący Rady Powiatu - Rafał Litke

przyjmuje mieszkańców  w biurze w budynku Starostwa Powiatowego w Międzychodzie (II piętro, pok. 222)
w terminach uprzednio uzgodnionych z Biurem Rady
tel. 95-7488742 , e-mail: rada@powiat-miedzychodzki.pl

Radna Powiatu Międzychodzkiego - Klaudia Kolanowska – Sroka 

przyjmuje mieszkańców  w biurze w budynku Starostwa Powiatowego w Międzychodzie 
(II piętro, pok. 222) w każdy drugi piątek miesiąca w godz. 14:30 – 15:30

Szczegółowe informacje o bieżącej działalności (ogłoszenia o sesjach, protokoły sesji, uchwały Rady, oświadczenia majątkowe) zamieszczane są na stronach BIP - Biuletynu Informacji Publicznej :
http://bip.powiatmiedzychodzki.pl