youtube

III REGATY Rekreacyjne o PUCHAR DWÓCH WYSP – MEMORIAŁ TERESY REMISZEWSKIEJ pod patronatem Starosty Powiatu Międzychodzkiego

>> PLAKAT

III REGATY Rekreacyjne o PUCHAR DWÓCH WYSP
– MEMORIAŁ TERESY REMISZEWSKIEJ
pod patronatem Starosty Powiatu Międzychodzkiego

I. ORGANIZATOR :
Organizatorem regat jest Sekcja Żeglarska Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych przy współudziale Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.
www.motowodniacy.pl , email motowodniacy@wp.pl , sekcjazeglarskamiedzychod@interia.pl , tel. +48 606 874 136

II. Termin i miejsce :
1. Regaty odbędą się w dniu 19 maja 2018 roku na akwenie jeziora Bielskiego, baza regat plaża wiejska przy ulicy Kwiatowej we wsi Bielsko 
( wjazd przy bloku Kwiatowa nr 46 ).
Uwaga !!!!! Wodowanie jednostek do wody z brzegu – brak slipu !!!!!
2. Biuro regat : Bielsko, ul. Kwiatowa – plaża wiejska przy bloku nr 46. 
Adres organizatora : 64-400 Międzychód, ul. Portowa 8A
3. Regaty zostaną rozegrane w oparciu o przepisy :
- zasadami organizacji regat amatorskich nieobjętych systemem rywalizacji sportowej
- niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi, a także :
- ustawą z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej ( Dz.U. nr 5, poz.43 z 2001 r.)
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne 
( Dz.U. nr 57, poz. 358 z 1997 r.)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych ( Dz.U. nr 212, poz.2072 z 2003 r.).
4. KLASY :
Regaty zostaną rozegrane w klasie Optymist – OPP11 i OPP15, Cadet i Omega. 
Dla uznania regat za odbyte ustala się limit jachtów w poszczególnych klasach 
na trzy.

REGATY SĄ IMPREZĄ REKREACYNĄ NIE ZALICZANĄ DO KLASYFIKACJI SPORTOWEJ – mającą na celu popularyzację żeglarstwa i integracje grup młodzieżowych. Formuła ma charakter wyścigu wokół dwóch wysp jeziora bielskiego i współzawodnictwo fair play.
5. REKLAMA – organizator nie przyjmuje Kodeksu Reklamowania World Sailing.
6. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA :
a) Zgłoszenia do regat będą przyjmowane ( na drukach stanowiących załącznik do niniejszego zawiadomienia ) 
- w dniu 18.05.2018 r. w godz. 18.00 – 20.00 w biurze organizatora regat – 
Międzychód, ul. Portowa 8 A
- w dniu 19.05.2018 r. w godz. 08.00 – 09.30 w biurze regat – plaża Bielsko, 
ul. Kwiatowa 46. 
b) Przy zgłaszaniu do regat wymagane będzie :
- oddanie kompletnie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia do regat
- w klasie Omega posiadanie przez sternika patentu co najmniej żeglarza 
jachtowego.

7. PROGRAM REGAT :
Piątek – 18.05.2018 r.
- 18.00 – 20.00 - zgłoszenia do regat 
( dla grup przyjezdnych możliwy bezpłatny nocleg na miejscu biwakowym przy 
Stanicy Wodnej „Stary Port” lub turystyczne w stanicy)

Sobota – 19.05.2018 r.
- 08.00 – 09.30 – zgłoszenia do regat
- 08.00 – 09.30 – wodowanie sprzętu, przygotowania do startu 
- 09.30 – 10.00 – odprawa dla uczestników regat ( sterników i załóg ), omówienie 
trasy, zasad, sygnałów ( podczas regat będą stosowane sygnały dźwiękowe ).
- 10.00 – 10.30 – wizja trasy dla trenerów i opiekunów
- 10.30 – 10.50 – uroczyste otwarcie regat
- 10.50 – wypłynięcie na linię startu.
- 14.00 – 14.30 – przerwa na posiłek
- 17.30 – uroczystość zakończenia regat *

8. PUNKTACJA :
a) Stosowany będzie tzw. system Małych Punktów
b) Planowane jest rozegranie sześciu ( 6 ) wyścigów
c) Regaty uznaje się za ważne przy rozegraniu minimum jednego ( 1 ) wyścigu
d) Przy rozegraniu trzech do sześciu ( 4 - 6 ) wyścigów jeden (1) najgorszy wynik będzie odrzucony.
e) Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani.

9. INSTRUKCJA ŻEGLUGI :
Instrukcja żeglugi będzie omówiona na odprawie i wywieszona w biurze regat.

10. TRASA :
Trasa będzie opisana w instrukcji żeglugi.

11. NAGRODY :
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymują puchary i dyplomy, a w przypadku załóg – załoga otrzymuje puchar, dyplom oraz każdy członek załogi otrzymuje medal i dyplom.

*godzina orientacyjna uzależniona od wielu czynników zewnętrznych nie zależnych od organizatora np. wiatr bądź jego brak itp.
12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI :
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni z tytułu OC i NNW we własnym zakresie, bądź przez klub który reprezentują.

13. PRAWO DO WIZERUNKU :
Zgłaszając się do regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. Osoby wykonujące zdjęcia, filmy i inne reprodukcje podczas regat wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie wykonanych przez nich materiałów przez organizatora regat.

14. PROTESTY :
Traktujemy nasze regaty jako wspólną żeglarską zabawę z elementami szlifowani umiejętności i elementami rywalizacji dlatego protest uznajemy jako ostateczność, a ewentualne protesty zgłaszać należy niezwłocznie Komisji Sędziowskiej.

15. STERNIK JACHTU :
Osoba zgłoszona jako sternik zobowiązana jest do osobistego prowadzenia 
( obsługiwania urządzenia sterowego ) jachtu będącego w wyścigu.

16. NA JACHCIE :
Podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone, jako załoga. Zmiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.

17. JACHTY :
Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru rejestracyjnego, lub innego numeru na burcie, żaglu bądź nazwy widocznej, pozwalającej zidentyfikować jacht przez komisję sędziowską. Numer lub nazwę należy wpisać w karcie zgłoszenia.

18. ŁODZIE TRENERÓW i OBSERWATORÓW :
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają zgłoszenia w biurze regat, a sterujący zobowiązani są do uczestnictwa w odprawie sterników.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
Nie pobieramy opłaty startowej oraz wpisowego, nie wymagamy licencji od zawodników, każdy uczestnik winien ubezpieczyć siebie i sprzęt we własnym zakresie.
I na koniec wielka prośba :
- Proszę o przesłanie na email sekcjazeglarskamiedzychod@interia.pl wstępnych zgłoszeń potwierdzających udział w regatach z przybliżoną ilością osób również towarzyszących – chodzi o zabezpieczenie posiłku.
- I druga prośba – proszę wypełnić zgłoszenia w domu, tak aby usprawnić procedurę zgłaszania na miejscu ( będzie szybciej ).

Paweł Piepiora


ZAŁ. NR 1
ZGŁOSZENIE DO REGAT O
PUCHAR DWÓCH WYSP
Memoriał Teresy Remiszewskiej
Niniejszym zgłaszam żaglówkę klasy – Optymist / CADET / Omega * :
Nazwa: ...............................................................
Oznaczenie na : burcie /żaglu: ..........................................................................................................................
( inne cechy identyfikacyjne ) ..................................................................................................................................
KLUB : ………………………………………………………………………………………………….
STERNIK : Imię : ................................................Nazwisko : .............................................................
Adres zamieszkania: ................................................................................................................................
Stopień żeglarski ................................................................................... data urodzenia .........................

Załoga : Imię : …………………………Nazwisko ………………………..data urodzenia………………

Imię : …………………………Nazwisko ………………………..data urodzenia………………


Kontakt na telefon komórkowy w trakcie regat 
( do trenera lub opiekuna )

OŚWIADCZAM, że :
- Przyjmuję pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie załogi jachtu w osobisty sprzęt ratunkowy, a jacht w zbiorniki (urządzenia) wypornościowe;
- Startuję na własną odpowiedzialność;
- Przyjmuję pełną odpowiedzialność za wyrządzenie ewentualnych szkód podczas trwania zawodów 


............................... ..............................................................................
data podpis zawodnika oraz rodzica w przypadku 
osób niepełnoletnich bądź opiekuna grupy lub trenera

*niepotrzebne skreślić