Nabór wniosków o przyznawanie nagród dla osób wyróżniających się w dziedzinie kultury i sportu w roku 2017

OGŁOSZENIE

 

 

Regulamin przyznawania nagród Starosty Międzychodzkiego

dla osób wyróżniających się w dziedzinie sportu i  kultury.
 

 

§ 1. Regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania nagród finansowych osobom i zespołom z Powiatu Międzychodzkiego, którzy swoimi wybitnymi osiągnięciami na płaszczyźnie sportu i kultury promują Powiat Międzychodzki.

 

§ 2. Wnioski o przyznanie nagród mają prawo składać:

1. zarządy klubów, związków i stowarzyszeń sportowych, kulturalnych oraz społecznych,

2. dyrektorzy szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki

3.  osoby fizyczne.                 

 

§ 3. Osoba lub zespół ubiegający się o przyznanie nagrody musi być mieszkańcem lub mieć swoją siedzibę na terenie Powiatu Międzychodzkiego.

 

§ 4. O nagrodę ubiegać się mogą osoby lub zespoły, które w ciągu poprzedniego roku  wykażą się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu
i kultury o randze krajowej i międzynarodowej.

 

§ 5. 1. Nagrody przyznawane są raz w roku

2. Wysokość nagród wynosi:

a) I nagroda   –         2500 zł  – zajęcie miejsca 1-6 na szczeblu międzynarodowym

b) II nagroda  –          2000 zł  – zajęcie miejsca 1-3  na szczeblu krajowym

c) III nagroda –          1500 zł  – zajęcie miejsca 1 na szczeblu wojewódzkim

 

 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagród składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w terminie 30 dni od ogłoszenia naboru wniosków.

  1. Wzór wniosków stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 7. Nabór wniosków ogłasza się do końca stycznia każdego roku.

 

§ 8. 1.Wnioski rozpatrywać będzie Komisja w składzie:

a) przedstawiciel Zarządu Powiatu – Przewodniczący komisji

b) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

c) Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

2. Na posiedzenie komisji mogą być zapraszane inne osoby w charakterze konsultantów, wyłącznie z głosem doradczym.

 

§ 9. Komisja sprawdza wnioski pod względem formalnym, opiniuje
i przedkłada propozycje nagród Zarządowi Powiatu celem zatwierdzenia

 

§ 10. O przyznanej nagrodzie Zarząd Powiatu powiadamia nagrodzonego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu

 

 

Wniosek

o przyznanie nagrody Starosty Międzychodzkiego

za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu, kultury i spraw społecznych

 

 

1. Imię i nazwisko: ....................................................................................................................

 

2. Data urodzenia : .....................................................................................................................

 

3. Adres zamieszkania : .............................................................................................................

 

4. Klub/szkoła/uczelnia : ...........................................................................................................................

 

Osiągnięcia (opis):  .....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.................................dnia .................................               ..........................................................

( pieczęć i podpis )