youtube

Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie

 

Całkowity koszt robót budowlanych: 4 242 334,64 zł  

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2 302 358,72 zł 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1 629 340,00 zł 

Opis zadania:

Inwestycja obejmuję przebudowę drogi klasy L. W ramach robót budowlanych planuje się całkowitą wymianę warstw konstrukcyjnych drogi na długości 664 m (wykonanie warstw: wzmacniającej podłoże z betonu C3/4, gr. 15 cm, podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 20 cm, , podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7 cm oraz warstwy wiążącej i ścieralnej  z betonu asfaltowego gr. 5 i 4 cm. Docelowa szerokość jezdni będzie stała i wyniesie 6,50 m, więcej niż zalecana dla klasy drogi L (lokalnej) ze względu na znaczący ruch pojazdów komunikacji publicznej.  W ramach przebudowy chodników planowana jest całkowita rozbiórka nawierzchni i warstw konstrukcyjnych oraz wykonanie nowych ciągów pieszych  o szerokości 2,0 zlokalizowanych przy jezdni. Zastosowana zostanie kostka betonowa gr. 8 cm ułożona na warstwie podbudowy z kruszywa o gr. 15 cm. Niektóre odcinki chodników zastąpione zostaną ciągami pieszo – rowerowymi o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 2,5 – 3,5 m, prowadząc ruch rowerowy na ścieżkę zlokalizowaną poza pasem drogi powiatowej. Wymianie podlegać będą również wszystkie krawężniki i oporniki betonowe. Dokumentacja projektowa zakłada ponadto przebudowę wszystkich zjazdów indywidualnych i publicznych, ze względu na znaczące obniżenie niwelety drogi. Na wniosek Gminy Międzychód istniejący zjazd publiczny na parking betonowy w km 0+480 zostanie zastąpiony skrzyżowaniem w km 0+450 (zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego). W tym przypadku zakłada się jedynie wykonanie fragmentu wlotu (do szerokości chodnika) tak, aby umożliwić właściwe włączenie planowanej drogi gminnej (dojazdu do planowanego do przebudowy parkingu publicznego) w pas drogi powiatowej nr 1720P, bez konieczności rozbierania dopiero co wykonanej infrastruktury.  Z uwagi na problemy z zalewaniem ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie, planowane jest całkowite rozebranie istniejących i częściowo niedrożnych systemów odwodnienia drogi i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, obejmującej cały przebudowywany odcinek. Planowane jest wykonanie 46 szt. wpustów krawężnikowych kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych częściowo poza jezdnią i odprowadzających wody opadowe do 2 kolektorów. W ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, planowane jest wykonanie 4 bezpiecznych przejść dla pieszych oznakowanych znakami D-6 z „przejście dla pieszych" z aktywnymi (zbliżeniowymi) lampami LED. Dodatkowo na przejściu w km 0+235 planowane jest wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych oraz pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością po jezdni. Przed każdym przejściem dla pieszych wykonane zostaną płyty wskaźnikowe (ostrzegawcze) koloru żółtego. Wykonane zostanie nieistniejące w chwili obecnej oznakowanie poziome drogi w postaci linii segregacyjnych, w technologii oznakowania grubowarstwowego, gwarantujące dobrą czytelność i trwałość.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma INFAKOM Sp. z o. o. Sp. komandytowo – akcyjna

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI