youtube

XLI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 8.30.

UWAGA! ZMIANA GODZINY XLI SESJI RADY POWIATU - 8:30

 Międzychód, dnia 02.06.2022 r.

 

BR.0002.5.2022

 

 

Zawiadomienie o sesji

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. 2022, poz. 528),

 

zwołuję XLI sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 12.00.

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,
ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B” II piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatu.

4.   Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

5.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2027,

b)   zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

c)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2021,

d)  zmiany „Programu odbudowy zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2021-2025”.

 

6.   Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Międzychodzie za rok 2021.

7.   Informacja z działalności Rady Społecznej SP ZOZ w Międzychodzie za 2021 r.

 

8.   Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Międzychodzkiego za 2021 rok:

a)   przedstawienie Raportu,

b)   debata nad Raportem (głosy radnych, głosy mieszkańców),

c)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania.

 

9. Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 rok:

a)   przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2021 rok,

b)   informacja o stanie mienia Powiatu Międzychodzkiego za 2021 rok,

c)   uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za rok 2021 wraz
z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

d)  opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za 2021 rok,

e)   uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Międzychodzkiego o udzielenie Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

f)    opinie Komisji stałych o wykonaniu budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2021 rok,

g)   wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

h)  dyskusja nad sprawozdaniami,

i)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2021 rok,

j)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego
z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2021 rok.

 

10.    Interpelacje i zapytania radnych.

11.    Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady.

12.    Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Skiba

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI