youtube

Do wlaścicieli i zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych

                                                                      

                                                                      

                                                                                               Międzychód, dnia 18 maja 2022r.

 

PINB.1425.6.2022

 

 

A P E L
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie

do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

           

            Przypominam o ustawowym obowiązku utrzymania budynków w należytym stanie technicznym oraz zapewnieniu bezpiecznego ich użytkowania.

            W świetle art. 62 ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U.  z 2021 r.  poz. 2351 ze zm.) właściciele lub zarządcy nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia okresowych kontroli przez osoby posiadające uprawnienia budowlane  w odpowiedniej specjalności oraz dokonywania zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli w książce obiektu budowlanego. 

            Zwracam uwagę na konieczności usuwania stwierdzonych nieprawidłowości, które uznawane są jako pilne dla prawidłowej eksploatacji budynku oraz o obowiązku udostępniania lokali mieszkalnych przez użytkowników, w celu dokonania obowiązkowych przeglądów kominowych, gazowych czy elektrycznych.

            Przeprowadzone w ostatnim okresie przez Najwyższa Izbę Kontroli, kontrole związane z oceną działań zarządców budynków mieszkalnych wykazały szereg nieprawidłowości, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia .

            W ramach działań zmierzających do zapewnienia skutecznego nadzoru nad utrzymaniem w należytym stanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w szczególności należących do  zasobu komunalnego przeprowadzone będą przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie kontrole związane z prowadzonymi książkami obiektu budowlanego i dokonywanymi zapisami z przeprowadzanych badań i kontroli użytkowanych budynków.

            W myśl przepisu art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

            W razie wątpliwości proszę o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie : tel. 95-748-8722 lub mail: pinb@powiat-miedzychodzki.pl  

 

Sławomir Nawrot
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI