youtube

Do właścicieli i zarządców obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej

                                                                                                                                             

                                                                                               Międzychód, dnia 18 maja 2022r.

 

PINB.1425.27.2022

 

 

A P E L
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie

do właścicieli i zarządców obiektów małej architektury
sportowo-rekreacyjnej

 

           

            Przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej, takich jak: place zabaw, siłownie plenerowe, skateparki, parki linowe lub street workout parki. Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, wynika z art. 61 ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U.  z 2021 r.  poz. 2351 ze zm.).

            Właściciele lub zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania urządzeń związanych z obiektami architektury sportowo-rekreacyjnej w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich regularnej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. W świetle art. 62 Prawa budowlanego właściciele lub zarządcy przedmiotowych obiektów zobowiązani są do przeprowadzenia okresowych kontroli przez osoby znające wymagania stosownej normy PN , a w przypadku kontroli pięcioletniej przy udziale osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Zapisy z przeprowadzonych kontroli powinny być uwidocznione w stosownym dzienniku lub załączone do książki obiektu budowlanego. 

            W ramach działań zmierzających do zapewnienia skutecznego nadzoru nad budową oraz utrzymaniem w należytym stanie obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej przeprowadzone będą przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie stosowne kontrole. 

            W myśl przepisu art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art.61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

            W razie wątpliwości proszę o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie : tel. 95-748-8722 lub mail: pinb@powiat-miedzychodzki.pl  

 

Sławomir Nawrot
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Środki finansowe z budżetu państwa
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI