youtube

XL sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godz. 14.00.

Międzychód, dnia 21.04.2022 r.

BR.0002.4.2022

 

Zawiadomienie o sesji

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j.Dz.U.2022 poz.528),

 

zwołuję XL sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B” II piętro).

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Uwagi do porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatu.

4.   Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

5.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2027,

b/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

c/  zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/225/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022  roku,

d/ uchylająca uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 września 2019 r.,

e/  zmieniająca uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

f/  zmieniająca Uchwałę nr XIII/73/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

6.   Analiza stanu bezpieczeństwa w powiecie za 2021 rok (Sanepid, Weterynaria).

7.   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie za 2021 r.

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Międzychodzkiego za 2021 r.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady.
 4. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Skiba

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI