youtube

Jak uzyskać świadczenie 300+? Zapraszamy na spotkanie 27 lipca do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

Dokumenty niezbędne do  300+

Przygotuj odpowiednie dane oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o świadczenie dobry start:

 1. dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie dobry start,
 2. informacje o szkołach do których uczęszczają dzieci,
 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez KRUS (dotyczy dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny, na który ubiegasz się o świadczenie dobry start, są w wieku od 21 do 24 lat),
 4. zaświadczenie sądu opiekuńczego albo adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka - jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka,
 5. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka - jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka,
 6. zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy jeśli jesteś rodzicem zastępczym lub osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Jeśli składasz wniosek na siebie ponieważ jesteś osobą uczącą się, która jest pełnoletnia i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci albo z powodu pobierania od rodziców alimentów do wniosku załącz:

 1. akty zgonu rodziców, a w przypadku gdy rodzice zmarli za granicą dołącz zagraniczne akty zgonu wraz z ich tłumaczeniem na język polski, w przypadku gdy akty zgonu zostały wystawione w państwie innym niż UE/EFTA albo
 2. orzeczenie sądu o ustanowieniu alimentów od rodziców.

Jeśli składasz wniosek na siebie ponieważ jesteś osobą objętą programem usamodzielnienia, która opuszcza rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną do wniosku załącz zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o objęciu programem usamodzielnienia.

Wniosek nie zapisuje się automatycznie. Jeśli chcesz przerwać jego wypełnianie, możesz go zapisać. Zapisany przez Ciebie wniosek znajdziesz w zakładce Lista dokumentów lub Dokumenty robocze i w każdej chwili możesz do niego wrócić poprzez wybór opcji Edytuj.

Gdy wypełnisz i zapiszesz wniosek (wraz z ewentualnymi załącznikami), możesz go wysłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Do wysłania wniosku możesz wykorzystać:

 • podpis profilem PUE (jest zupełnie darmowy i nie musisz instalować żadnego dodatkowego oprogramowania, ani korzystać z innych portali czy aplikacji),
 • podpis profilem zaufanym,
 • podpis osobisty (tzw. e-dowód),
 • kwalifikowany podpis elektroniczny.

Więcej informacji na temat programu Dobry start znajdziesz na www.zus.pl oraz www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI