youtube

XXIX sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 14.00

Międzychód, dnia 22.04.2021 r.

BR.0002.4.2021

 

Zawiadomienie o sesji

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j.Dz.U.2020 poz.920),

 

zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,
ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B” II piętro),

z możliwością udziału w obradach w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatu.

4.  Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a/  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021 – 2024,

b/  zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

c/  udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieraków,

d/  zmieniająca uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

e/  zmieniająca Uchwałę nr XIII/79/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

6.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r. oraz informacja z realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

7.  Promocja powiatu.

8.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie za 2020 r.

9.  Ocena zasobów pomocy społecznej.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady.

12.   Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Skiba

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI