youtube

Nabór wniosków o przyznanie nagród dla osób wyróżniających się
w dziedzinie kultury i sportu w roku 2020

PR.425.4.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie uchwały  nr XVIII/113/2020 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia
27 lutego 2020 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych osobom wyróżniającym się w dziedzinie sportu i kultury (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz.2217) oraz uchwały zmieniającej nr XXII/136/2020 z dnia 25.09.2020r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2020 r. poz. 7308) Zarząd Powiatu Międzychodzkiego

ogłasza

nabór wniosków o przyznawanie nagród dla osób wyróżniających się
w dziedzinie kultury i sportu w roku 2020

 1. Wnioski o przyznawanie nagród mają prawo składać:
 1. zarządy klubów, związków i stowarzyszeń sportowych i kulturalnych,
 2. dyrektorzy szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki
 3. osoby fizyczne
 1. Osoba lub zespół ubiegający się o przyznanie nagrody musi być mieszkańcem powiatu
  lub mieć swoją siedzibę na terenie powiatu międzychodzkiego.
 2. O nagrodę ubiegać się mogą osoby lub zespoły, które w ciągu poprzedniego roku wykażą się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu o randze wojewódzkiej, krajowej
  i międzynarodowej, określonymi w regulaminie przyznawania nagród dla osób wyróżniających się w dziedzinie sportu i kultury.
 3. Wnioski o przyznawanie nagród składa się:
 1. drogą mailową (skan) na adres: promocja@powiat-miedzychodz.pl
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Międzychodzie ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód

w terminie do dnia 22 lutego 2021. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www. powiatmiedzychodzki.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w BiP, zakładka OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY.

 1. Szczegółowe informacje udziela  pod nr 95 748 8726 podinsp. Kinga Jasiak

Międzychód, dnia 21 stycznia 2021 r.

 

Regulamin przyznawania nagród Starosty Międzychodzkiego
dla osób wyróżniających się w dziedzinie sportu i  kultury.

 

§ 1. Regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania nagród finansowych osobom i zespołom
z Powiatu Międzychodzkiego, którzy swoimi wybitnymi osiągnięciami na płaszczyźnie sportu i kultury promują Powiat Międzychodzki.

§ 2. Wnioski o przyznanie nagród mają prawo składać:

1. zarządy klubów, związków i stowarzyszeń sportowych, kulturalnych oraz społecznych,

2. dyrektorzy szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki

3.  osoby fizyczne.                    

§ 3. Osoba lub zespół ubiegający się o przyznanie nagrody musi być mieszkańcem lub mieć swoją siedzibę na terenie Powiatu Międzychodzkiego.

§ 4. O nagrodę ubiegać się mogą osoby lub zespoły, które w ciągu poprzedniego roku  wykażą się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu i kultury o randze krajowej i międzynarodowej.

§ 5. 1. Nagrody przyznawane są raz w roku

       2. Wysokość nagród wynosi:

a) I nagroda   – 2500 zł  – zajęcie miejsca 1-6 na szczeblu międzynarodowym

b) II nagroda  – 2000 zł  – zajęcie miejsca 1-3  na szczeblu krajowym

c) III nagroda – 1500 zł  – zajęcie miejsca 1 na szczeblu wojewódzkim

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagród składa się w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w terminie 30 dni od ogłoszenia naboru wniosków.

 1. Wzór wniosków stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 7. Nabór wniosków ogłasza się do końca marca każdego roku.

§ 8. 1.Wnioski rozpatrywać będzie Komisja w składzie:

a) przedstawiciel Zarządu Powiatu – Przewodniczący komisji

b) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

c) pracownik Starostwa Powiatowego, którego zakres obowiązków obejmuję kulturę i kulturę fizyczną.

      2. Na posiedzenie komisji mogą być zapraszane inne osoby w charakterze konsultantów, wyłącznie
z głosem doradczym.

§ 9. Komisja sprawdza wnioski pod względem formalnym, opiniuje i przedkłada propozycje nagród Zarządowi Powiatu celem zatwierdzenia

§ 10. O przyznanej nagrodzie Zarząd Powiatu powiadamia nagrodzonego.

Wniosek - formularz

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI