youtube

XXV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego

 

  Międzychód, dnia 02.12.2020 r.

 

BR.0002.9.2020

 

 

Zawiadomienie o sesji

 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j.Dz.U.2020, poz.920),

 

zwołuję XXV sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 17 grudnia 2020 roku o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,
ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B” II piętro),

z możliwością udziału w obradach w trybie zdalnym.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatu.

4.  Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

     Międzychodzkiego na lata 2021-2024 i odczytanie opinii RIO w Poznaniu w tej sprawie.

 

6.  Uchwalenie budżetu powiatu na 2021 rok:

 

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
 3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu,
 4. przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu,
 5. dyskusja nad projektem uchwały i głosowanie autopoprawek,
 6. podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021.

 

7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
 2. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
 3. przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej,
 4. powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych
  w 2021 r.

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9.  Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady.

10.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Ryszard Skiba

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI