youtube

Od 4 lutego do 26 kwietnia w całym kraju potrwa kwalifikacja wojskowa. Dla mieszkańców Powiatu Międzychodzkiego realizowana będzie od 4 do 12 marca.

Kwalifikacja odbywać się będzie w budynku „B” Starostwa Powiatowego, ul. 17 stycznia 143, w godz. 8:00 – 15:00. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwano:

1) mężczyzn urodzonych w 2000 roku;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1995 - 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1998- 1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

1) sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

2) ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, czyli sprawdzany jest stan zdrowia. W wyniku tych badań nadawana jest określona kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej:

- kat. „A” - zdolny do czynnej służby wojskowej,

- kat. „B” - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,

- kat. „D” - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,

- kat. „E” - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

3) założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;

4) wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;

5) przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

6) przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się do niej w miejscu właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się do kwalifikacji wojskowej w miejscu właściwym ze względu na miejsce tego pobytu.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej obowiązane są stawić się do niej (w okresie jej funkcjonowania) także wtedy, jeśli nie otrzymały pisemnego wezwania.